هیئت بنی فاطمی

هر جمعه یک ساعت قبل از اذان مغرب

برنامه هفتگی هیئت: